Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou důležitým nástrojem fungování státu již od první republiky až do současnosti. Jejich význam narostl i vstupem České republiky do Evropské Unie a nutnosti úpravy právního řádu v souladu s právem evropským.

Zadávání veřejných zakázek se v současnosti řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který je účinný od 1. 10. 2016 a jenž nahradil zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zákon vznikal poměrně dlouhou dobu a přinesl oproti minulé právní úpravě řadu podstatných změn, zejména s cílem usnadnit průběh celého zadávacího řízení a snížit jeho náročnost jak pro zadavatele, tak i pro samotné dodavatele. Zároveň tak bylo nutné přenést do nového zákona evropské směrnice vztahující se k veřejným zakázkám (Závazek přenesení transparentnosti z evropských směrnic do českého práva).

Nový zákon tedy přinesl mnoho změn. Jednou z příjemných změn, která ušetřila větší administrativní zátěž, je možnost provést hodnocení nabídek před jejich posouzením. V tomto případě tak lze posoudit pouze nabídku, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a není třeba posuzovat zbylé nabídky. Mezi zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace přibyla zásada přiměřenosti. Tzn., že charakter předmětu veřejné zakázky se musí promítnou do parametrů celého zadávacího řízení. Nově lze i vyloučit účastníka zadávacího řízení v případě, že s ním má zadavatel špatné zkušenosti z let minulých (samozřejmě zde je však nutnost toto vyloučení obhájit). Veškeré doklady (kromě těch, které jsou předmětem hodnocení), které předložil dodavatel do nabídky, mohou být zadavatelem na žádost doplněny, což dříve šlo jen u dokladů, které se týkaly prokazování kvalifikace. Co se týče i položkových rozpočtů, lze opravit jednotlivé ceny tak, aby celková nabídková cena zůstala nezměněna. Zapomenutí nacěnění jedné položky tak nemusí být Vaším koncem v zadávacím řízení. Nově pro akciové společnosti (nebo společnosti obdobné akciovým společnostem) přibyla důležitá povinnost mít výlučně zaknihované akcie, nikoliv akcie v listinné podobě. Pokud toto taková společnost neplní, nemůže získat veřejnou zakázkou, přestože podala nejvýhodnější nabídku (výjimky viz zákon) , protože v tomto případě musí být dle zákona vyloučena ze zadávacího řízení.

I přes zjednodušení celého procesu zadávacího řízení je nutné aplikovat řadu komplexních úkonů a my věříme, že naše společnost Vám bude vhodným partnerem pro administraci zadávacího řízení od začátku až do jeho konce.

Další informace týkající se problematiky veřejného investování lze nalézt na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj – zde.